بیمه باربری

شرایط عمومی بیمه های باربری

ماده 1- اساس قرارداد
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد)، تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتباً به بیمهگذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.
ماده 2- بیمه گر بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بر عهده دارد.
ماده 3- بیمه گذار بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در بیمه نامه می باشد که پوشش بیمه را ابتیاع نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.
ماده 4- ذینفع ذینفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در بیمه نامه اعم از بیمه گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به مورد بیمه را دارا می باشد.
ماده 5- مورد بیمه مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه می باشد.
ماده 6- انقضای مدت بیمه انقضای این بیمه بر اساس شرط 8 کلوز پیوست می باشد، لیکن در مورد حمل غیر دریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط 3/1/8 کلوزهای C، B، A می گردد.


برای ثبت سفارش از فرم زیر استفاده کنید: